De nieuwe basisschool in Groesbeek Noord

Pedagogisch klimaat

Een goede sociaal emotionele ontwikkeling

Een goede sociale en emotionele ontwikkeling van een  kind is zo belangrijk, dat we dit uitdrukkelijk in onze missie en visie opgenomen. We schenken veel aandacht aan communiceren en taal, aan samen werken, samen spelen, plannen maken, nieuwsgierig zijn, initiatieven nemen en zelfvertrouwen hebben.
We leren de kinderen te overleggen, om te gaan met teleurstellingen en zelf onenigheden of ruzietjes op te lossen. Echter kinderen zijn kinderen. Ze zullen bij tijd en wijlen zeker fouten maken. Aan de hand van die fouten moeten wij ze het gewenste gedrag voorzeggen of voorhouden. Het is dus van groot belang dat kinderen directe feedback krijgen op hun handelen.

Aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling heeft te maken met pedagogische waarden en is als zodanig een zaak voor de hele school. We gebruiken hiervoor de methode Leefstijl. Met deze methode als leidraad integreren we de sociale en  emotionele vorming in de dagelijkse praktijk. Zo werken we preventief in plaats van probleemgericht.

Het komt helaas voor dat een kind zich langere tijd ongelukkig voelt, omdat het stelselmatig geconfronteerd wordt met vervelend of agressief gedrag, wordt geplaagd of buitengesloten van de groep. We spreken dan van pesten. Pesten is een vorm van conflict. Wij nemen conflicten serieus.
Jarenlange ervaringen hebben ons geleerd dat het straffen van de pesters weinig oplevert. Uit onderzoek van gedragsdeskundige Drs. Bob van der Meer blijkt, dat de pester en de gepeste naar verhouding veel aandacht krijgen. Er zijn echter meer participanten in het hele proces, zoals de zwijgers, de meelopers en de verdedigers. Deze participanten kunnen een rol spelen bij het komen tot een oplossing. In dit licht hebben we onlangs een nieuw gedragsprotocol (concept) opgesteld, dat u bij de rubriek Schoolinformatie kunt inzien.

Wat doen we preventief?

Ter voorkoming van pestgedrag zijn de volgende punten van belang:

 • We hebben schoolregels; bij de start van een schooljaar worden deze besproken en uitgelegd
 • De leerkracht én de kinderen stellen ieder schooljaar samen de groepsregels vast
 • In het gedragsprotocol ligt vast wat de schoolregels zijn waaraan ieder teamlid, leerling en ouder zich dient te houden
 • De leerkrachten houden toezicht bij het binnenkomen en verlaten van de school, en tijdens de speeltijden en pauzes
 • We hebben preventief overleg met de ouders bij dreigend pestgedrag. 
 • Op school hebben we een aantal vertrouwenspersonen, bij wie kinderen en ouders terecht kunnen. In de hogere leerjaren nemen we dit expliciet met de kinderen door.

Wat doen we bij pesten

De methode die wij hanteren bij het oplossen van pestproblemen werkt vanuit een niet-straffend model en is juist daarom zeer effectief. Zowel het kind dat gepest wordt als het kind dat pest krijgt de gelegenheid te vertellen of op te schrijven wat er is gebeurd, wat hiervan mogelijk de oorzaak kan zijn.
Over het algemeen komen we er dan wel uit. De gepeste geeft aan welk gedrag van de ander niet op prijs wordt gesteld. De pester wordt zich ervan bewust het ongewenste gedrag te stoppen. We maken op school wel aantekeningen van het gebeurde en nemen onze inspanningen met de ouders door. Indien de schoolleiding bij het geheel wordt betrokken, worden de ouders geïnformeerd.
Ongewenst gedrag is niet alleen iets van kinderen onder elkaar. Kinderen moeten zich ook op een juiste wijze voegen naar ouders, personeel, overblijfkrachten en anderen.
Over het algemeen volstaat de volgende werkwijze: de overtreder wordt gevraagd aan te geven welke problemen er precies zijn ontstaan en hoe hij denkt zelf de door hem veroorzaakte problemen op te lossen.
Bij het verwoorden hiervan en het komen tot herstellende acties kan begeleiding van de leerkracht of een lid van de schoolleiding gewenst zijn.

De rol van de leiding van de school en het schoolbestuur

De schoolleiding komt in beeld op het moment dat

 • de problematiek door de leerkracht niet meer alleen afgehandeld kan worden. De problematiek blijkt dermate ingewikkeld dat de leerkracht om hulp vraagt
 • het ongewenste gedrag niet tot één groep beperkt blijft
 • er sprake is van onbegrensd gedrag


Als het gedrag van een kind – na meerdere waarschuwingen en extra begeleiding vanuit school – niet verbetert, treedt het stappenplan in werking, dat binnen de stichting voor alle Groesbeekse scholen van Groesbeek is vastgesteld en waarin de maatregelen time-out, schorsing en verwijdering zijn beschreven.
Het gehele beleidsdocument ‘Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen’ ligt in de directiekamer ter inzage. Natuurlijk is schorsing en verwijdering van een leerling niet iets waar een school op zit te wachten. We hopen dan ook dat dit soort maatregelen niet genomen hoeven te worden.

Een actieve rol van de ouders bij ons pedagogisch klimaat

De personeelsleden van de school gaan met de ouders om zoals zij wensen dat de ouders ook met hen omgaan: respectvol, open, eerlijk en op voet van gelijkwaardigheid.
Enkele afspraken die bijdragen aan een positief gevoel van veiligheid bij het personeel en een optimaal  pedagogisch klimaat voor de kinderen:

 • we verwachten van ouders en schoolvertegenwoordigers dat ook zij zich inzetten voor een prettig en veilig werk-, leef- en leerklimaat in school teneinde openheid in communicatie en respect voor elkaar te realiseren
 • ouders respecteren het privéleven van de medewerkers en spreken hen binnen ‘werktijd’ aan. Voor een tussentijds gesprek over de ontwikkeling van hun kind wordt met de mentor/groepsleraar een  afspraak gemaakt voor een tijdstip dat het beiden schikt.
 • het ontvangen van complimenten wordt gewaardeerd. Het uiten van zorg of kritiek middels vragen of opmerkingen eveneens. We spreken af dat ouders zich in beide gevallen rechtstreeks tot de betreffende medewerker richten. Op verzoek van een personeelslid of een ouder kan een lid van de schoolleiding bij een gesprek uitgenodigd worden.

U mag van de leiding van de school verwachten dat zij optreedt, indien uitingen of gedragingen van ouders of andere volwassenen bijdragen aan gevoelens van onveiligheid bij kinderen en/of medewerkers.
De veiligheid van de meest kwetsbare groep op school, de kinderen, is ons veel waard.

Agenda
Via onderstaande link kunt u de jaarkalender als pdf downloaden en uitprinten

Jaarkalender 2018-2019.

Verjaardagen